bfly

Playing for win-win solutions

“I am really thankful for the sessions that were held, full of passion for learning and teaching… the intimate and relaxing atmosphere of class was fabulous! This characteristic is of pivotal importance when it comes to the process of learning. In this atmosphere, trainees tend to show more interest and fondness to be involved, start collaboration with others and learn how to think about making impossibles real! Your method put emphasis on the most distinguishable and striking power of human beings: imagination.”

– Reza Zandishafagh, Master’s student in Nanotechnology, Kungliga Tekniska Högskolan

“I liked the discovery of almost limitless possibilities.”

– Claire Thomas, Voluntärbyrån English project

Our method is a 9-step process for collective story-telling. It’s framework, principles and approach to learning are distinct, well-defined and lend themselves to continuously improving teamwork at the same time as working on a pre-agreed theme. The design of the method makes it particularly suited to understanding others better and together creating a balanced, harmonious situation. The process, which includes expressing oneself through writing, images, debate and dramatization, relies on the use of many different types of skills and therefore allows for individuals with different strengths and weaknesses to find their place in it. We have further developed the method for use in teaching specific subject matter area, and for addressing specific problems and issues outside of schools.

A timeline of our method development:

  • Autumn 2009: Julie Lindahl began the development of our method with a working group at Prima Barn och Ungdomspsykiatri, AB, Scandinavia’s largest private children’s psychiatric clinic, who became our quality assurers and advisers.
  • 2010: Stories for Society is formed and undertakes several pilot projects in collaboration with Munsö School, Sweden, which agreed to pioneer the method with us, and with other schools in the Stockholm area. At the request of the schools, the pilot projects focused on various aspects relating to social training, self-confidence and empathy development in children. Along the way, teachers discovered that the method could be used as a tool for teaching in almost any subject matter, with the added advantage that one could build social training naturally into teaching.
  • 2011: Following positive experiences with the method, our partner school decided to provide a basic training to all of its teachers in our method. In this way, Stories for Society developed its basic training program for teachers. Our basic manual for use of the method is finalized, while, through our internal working group for schools, we continue developing the method for use in teaching specific subject matter. Our training of adults, both teachers and our facilitators, leads to the insight that the method is useful for bringing about greater teamwork and solving problems in organizations other than schools. Stories for Society forms a working group to develop the method for use outside of schools, for example in areas such as environmental sustainability.
  • 2012: Stories for Society offers its first basic training program to schools and opens up for workshops for other types of organizations and groups. We launch our program for a sustainable diverse society, entitled Beyond Tolerance.

————————————————————————–

Vår metod består av en 9-stegsprocess för kollektiv story-telling. Ramen, principerna och inriktningen mot lärande är tydliga, väldefinierade och upplagda så att de kontinuerligt förbättrar samarbetet inom gruppen samtidigt som man arbetar mot ett förutbestämt tema. Metodens konstruktion gör den särskilt lämpad för att öka förståelsen för varandra och att tillsammans skapa en balanserad och harmonisk situation. Processen, som innebär att man uttrycker sig med skrivande, bilder, debatt och dramatisering, bygger på att man använder sig av många olika slags färdigheter och lämnar därför utrymme för individer med olika styrkor och svagheter att hitta sin plats. Vi har också vidareutvecklat metoden så att den kan användas för att lära ut särskilda skolämnen och för att hantera särskilda problemområden och frågor utanför skolans värld.

 

En tidslinje för vår metodutveckling:

  • Hösten 2009: Julie Lindahl började utveckla metoden tillsammans med en arbetsgrupp från Prima Barn och Ungdomspsykiatri, AB, Skandinaviens största barnpsykiatrimottagning, som också blev kvalitetssäkrare och rådgivare för projektet.
  • 2010: Stories for Society bildas och utför flera pilotprojekt i samarbete med Munsö Skola på Ekerö, som gick med på att vara pionjärer, och med andra skolor i Stockholmsområdet. Enligt skolornas önskningar fokuserades pilotprojekten på olika aspekter inom områdena social träning, självförtroende och empatiutveckling hos barn. Efter hand upptäckte lärarna att metoden kunde användas som ett verktyg för inlärning av i princip vilket ämne som helst, med den ytterligare fördelen att man kunde bygga in social träning naturligt i lärandet.
  • 2011: Som en följd av de positiva erfarenheterna med metoden, bestämde sig vår partnerskola för att utbilda sina lärare i metoden. På så sätt utvecklades Stories för Societys grundkurs för lärare. Vår manual för grunderna i metoden finslipades samtidigt som vår arbetsgrupp fortsatte utveckla metoden för användning inom specifika skolämnen. Våra kurser för vuxna, både lärare och handledare, gav oss insikt om att metoden kunde vara användbar för att åstadkomma bättre teamwork och problemlösning även inom andra organisationer utöver skolan. Stories for Society bildar ytterligare en arbetsgrupp med inriktning på att utveckla metoden för användning utanför skolans värld, till exempel inom områden som miljö och hållbarhet.
  • 2012: Stories for Society erbjuder sin första grundkurs för skolor och öppnar upp för workshops för andra organisationer och grupper. Vi börjar vår initiativ för hållbar mångfald, Beyond Tolerance.

 

 

This post is also available in: Swedish

Leave A Comment