Schools

Read more about our training and workshops for schools.

Art, culture and creativity are some of the keys to a successful school. This is not only because children enjoy them, but also because they develop key competences increasingly needed in working life. These include the capacity to:

 • develop and realize own ideas;
 • communicate these ideas effectively to others and to convey a feeling;
 • interweave various competences and knowledge to produce a clear and total vision of one’s idea.

Esthetic learning processes, meaning the use of art as an umbrella or frame for learning in different subject matter areas, are coming increasingly into focus as the need for developing the above competences becomes clearer. SFS provides teachers with a fun and effective method for using such learning processes.

Stories for Society has renewed the art of story-telling into story-making, whereby in an easy-to-understand 9-step process, children create and dramatize stories together around a chosen theme or learning area. With this tool, teachers can use an esthetic learning process integrating creative writing, drawing and drama into virtually any subject matter area.

Built into our model is a process of socialization in which children develop teamwork, communication and empathy. The intrinsic structure of our story-making process provides a forum for the practice of compassion. The stories provide a safe space for handling sometimes difficult social issues concerning how we see ourselves and relate to one another around us, while keeping the integrity of all children involved in the process in tact. Examples of the themes schools have explored using our method include:

 • Am I good enough?
 • Everyone is the same but not the same (includes the theme of multiculturalism)
 • What makes a good group good?
 • Peace & moderation
 • Why should I matter to you and why should you matter to me?

Read more about our training and workshops for schools.

Read about how teachers, prinicipals and students experience our method:

——————————————————————-

Läs mer om våra kurser och workshops för skolor.

Konst, kultur och kreativitet är är några av nyckelfaktorerna för en lyckad skola, inte bara för att barnen tycker att det är roligt, utan också för att de utvecklar nyckelkompetenser som alltmer efterfrågas i arbetslivet. Exempelvis ökar kapaciteten att:

 • Utveckla och förverkliga egna idéer;
 • Kommunicera dessa idéer effektivt till andra och förmedla en känsla;
 • Väva samman olika kompetenser och kunskap för att producera en klar och tydlig helhetsbild av den egna idén.

Estetiska läroprocesser, där man använder sig av konst som ett paraply eller en ram för inlärning inom olika ämnesområden, kommer alltmer i fokus i takt med att behovet av utveckling av ovanstående kompetenser blir tydligare. SFS erbjuder en rolig och effektiv metod som lärare kan använda för att effektivt genomföra sådana läroprocesser.

Stories for Society har förnyat story-telling-begreppet till story-making, där barnen i en enkel 9-stegsprocess tillsammans skapar och dramatiserar berättelser utifrån ett utvalt tema eller skolämne. Med hjälp av detta verktyg kan lärare använda en estetisk läroprocess, där man integrerar kreativt skrivande, teckning och drama, för i princip vilket ämne som helst

Inbyggt i modellen är en socialiseringsprocess där barnen utvecklar grupparbete, kommunikation och empati. Processens upplägg innebär att deltagarna får en spelplan för att praktisera medkänsla.Berättelserna erbjuder en trygg plats för att hantera ibland svåra sociala frågor kring hur vi ser på oss själva och relaterar till varandra,  samtidigt som barnens egen integritet hålls intakt. Exempel på teman som skolor har arbetat med:

 • Duger jag?
 • Lika men olika (inkluderar multikulturalism)
 • Vad gör en bra grupp bra?
 • Fred
 • Angår du mig?

Läs mer om våra kurser och workshops för skolor.

Läs om hur lärare, rektorer och elever upplever vår metod:

 

 

This post is also available in: Swedish

Comments are closed.